Sayfa yükleniyor...Lütfen Bekleyin
İndir

Download butonuna tıklayarak DETAYLI HESAP PLANI 'nı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Hesap Kodu Hesap Adı
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
30 MALİ BORÇLAR
303 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI
303.01 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI
303.02 KDV MAHSUPLAŞMASINDAN DOĞAN İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI
32 TİCARİ BORÇLAR
320 SATICILAR HESABI
320.01 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Borçlar
320.02 Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerine Borçlar
320.03 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Borçlar
320.04 Mahalli İdarelere Borçlar
320.05 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Borçlar
320.06 KİT'lere Borçlar
320.07 Diğer Kamu Tüzel Kişilere Borçlar
320.08 Sigorta Şirketlerine Borçlar
320.09 Özel Sektör Şirketlerine Borçlar
320.10 Dernek ve Kamuya Yararlı Kuruluşlara Borçlar
320.11 Gerçek Kişilere Borçlar
320.12 Temlikli Borçlar
320.13 İcralı Borçlar
320.14 Periyodik Abonelik Ödemeleri
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
326.01 İhale Teminatları
326.01.01 Geçici Teminatlar
326.01.02 Kesin Teminatlar
326.01.03 Ek Kesin Teminatlar
326.99 Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI
329.01 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar
329.02 Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar
329.09 Diğer Ticari Borçlar
33 DİĞER BORÇLAR
335 PERSONELE BORÇLAR HESABI
335.01 Personele Ödenecek Ücretler
335.02 Personele Ödenecek Yolluklar
335.03 Personele Ödenecek Nöbet Ücretleri
335.04 Personele Ödenecek Kıdem Tazminatları
335.05 Personele Ödenecek İhbar Tazminatları
335.06 Personele Ödenecek İkramiyeler
335.07 Personele Ödenecek Fazla Mesai
335.08 Personele Ödenecek Memur Maaşları
335.09 Personele Olan Diğer Borçlar
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI
336.01 Kira Borçları
336.02 Faiz Borçları
336.03 Öğrenci Hakkı
336.04 S.B. Merkez Payından Aktarılanlar
336.05 S.B. 5502 Sayılı SGK Kanununa Göre Aktarılan Tutarlar
336.06 SGK Katılım Payları
336.07 Faaliyet Konusu Dışındaki Borçlar
336.08 Mahiyeti Tespit Edilemeyen Tutarlar
336.09 Sayman Mutemedi Tahsilatları
336.10 Askeri Hastanelerin Tahakkuk Fazlası Götürü Bedel Tutarları
336.11 Kira Emanetleri
336.12 Iban Ve Benzeri Nedenlerle Hak Sahibine Ödenemeyen Tutarlar
336.13 Avukatlık Ücretleri
336.14 Fazla ve Yersiz Tahsilat
336.15 İşletmeye Ait Detayı Tespit Edilemeyen Tahsilatlar
336.16 Gümrük ve Kaçakçılık Kanunlarına Göre Alınan Emanetler
336.18 Merkez Hissesinden Fazla ve Yersiz Ödenen Tutarlar
336.19 Personel ve Diğer Kişilerden Alacaklara Ait Emanetler
336.20 Kurumlar Arası Sağlık DIŞI Hizmet Alımından Doğan Borçlar
336.21 Hizmet Alımı Yolu İle Çalıştırılan İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatlarına Ait Emanet Hesabı
336.22 AFAD Diğer Alacaklar Hesabı
336.23 DHMİ Genel Müdürlüğü Diğer Alacaklar Hesabı
336.24 İş Sağlığı ve Güvenliği Diğer Çeşitli Borçları
336.99 Diğer Çeşitli Borçlar
336.99.01 Diğer Çeşitli Borçlar
336.99.02 Kiracıdan Tahsil Edilen Ticari Alan İşletme Giderleri
337 SGK'dan İşletmeler Adına Gelen Paralar Hesabı
34 ALINAN AVANSLAR
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI
349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI
349.01 Alınan Diğer Avanslar Hesabı
349.02 SGK'dan Global Bütçe Kapsamında Gelen Paralar
35 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ
350 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ HESABI
358 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ HESABI
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI
360.01 Gelir Vergisi Tevkifatları
360.01.01 Aylık ve Ücretlerden Kesilen Gelir Vergisi
360.01.02 İstihkak ve Hizmet Alımlarından Kesilen Gelir Vergisi
360.01.08 Asgari Geçim İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi
360.01.09 Diğer Kesilen Gelir Vergisi
360.02 Kurumlar Vergisi
360.03 Damga Vergisi
360.03.01 Aylık ve Ücretlerden Kesilen Damga Vergisi
360.03.02 Sözleşmeye Ait Damga Vergisi
360.03.03 İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi
360.03.04 Karar Puluna ait Damga Vergisi
360.03.05 Ödemelerden Kesilen Damga Vergisi
360.03.99 Diğer Kesilen Damga Vergisi
360.04 Katma Değer Vergisi
360.04.01 Ödenecek Katma Değer Vergisi
360.04.02 Katma Değer Vergisi Tevkifatı
360.04.02.01 1/2 KDV Kesintisi
360.04.02.02 1/3 KDV Kesintisi
360.04.02.03 2/3 KDV Kesintisi
360.04.02.04 9/10 KDV Kesintisi
360.04.02.05 1/6 KDV Kesintisi
360.04.02.06 4/5 KDV Kesintisi
360.04.02.07 1/1 KDV Kesintisi
360.04.02.08 2/10 KDV Kesintisi
360.04.02.09 5/10 KDV Kesintisi
360.04.02.10 7/10 KDV Kesintisi
360.04.09 Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri
360.05 İstihkaklardan Vergi Borçlarına Karşılık Yapılan Kesintiler
360.06 Özel Tüketim Vergisi
360.99 Ödenecek Diğer Vergiler
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI
361.01 İştirakçi Payları
361.01.01 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi
361.01.02 Genel Sağlık Sigortası Primi
361.02 İşveren Payı
361.02.01 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi
361.02.02 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi
361.02.03 Genel Sağlık Sigortası Primi
361.02.04 Fiili Hizmet Zamları
361.02.09 Matrah Farkı Primi
361.03 Geçmiş Yıllar Primleri
361.04 İşsizlik Sigortası Primleri
361.04.01 İştirakçi Payı
361.04.02 İşveren Payı
361.05 Prim Artığı
361.05.01 İştirakçi Prim Artığı
361.05.02 İşveren Prim Artığı
361.06 Sosyal Güvenlik Destekleme Primi
361.09 Diğer Kesintiler
361.09.01 İştirakçilerden Tahsil Edilen Cezalar
361.09.02 Müteahhitlere Hakedişlerinden Yapılan Sigorta Primi ve Gecikme Cezaları
361.09.99 Diğer Kesintiler
361.10 Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne
361.10.01 İştirakçi Payları
361.10.01.01 % 16 Aylık Aidat Kesintisi
361.10.01.03 % 100 Artış Kesenekleri
361.10.02 Devlet Payları
361.10.02.01 % 20 Aylık Aidatı Devlet Katkısı
361.10.02.03 % 100 Artış Kesenekleri Devlet Katkısı
361.10.02.04 % 12 Genel Sağlık Sigortası Primi
361.10.03 İştirakçilerden Tahsil Edilen Cezalar
361.10.04 Emekli İkramiyeleri
361.10.05 Yönetim Giderleri
361.10.06 Makam Tazminatı
361.10.07 Emekli Sandığı İkraz Taksitleri
361.10.08 5434 Sayılı E.San.Kan. 14/i Mad. Satış Aidatından Yapılan % 50 Kesinti
361.10.09 Hizmet Borçlanması Keseneği
361.10.10 İnzibati Para Cezaları
361.10.11 Temsil ve Görev Tazminatı Karşılığı
361.10.12 Emekli Sandığı Diğer Gelirleri
361.11 Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına
361.11.01 SSK Primleri
361.11.01.01 SSK Primi - İşçi
361.11.01.02 SSK Primi - İşveren
361.11.01.03 SSK Alt Sınır Prim Farkı
361.11.02 SSK Para Cezaları
361.11.03 Müteahhit Hakedişlerinden Yapılan Sigorta Primi ve Gecikme Cezaları
361.11.04 Ödenmemiş Sigorta Primi Karşılıkları
361.11.05 Sosyal Güvenlik Destekleme Primi
361.11.06 Para Cezaları
361.11.99 Sosyal Sigortalar Kurumu Adına Yapılan Diğer Tahsilatlar
362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI
362.01 Ödenecek Hazine Hissesi
362.02 SHÇEK Payı
362.03 Merkez Hissesi
362.04 Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
362.05 Bilimsel Araştırma Proje Payları
362.06 Ödenecek İşletme Masrafları
362.07 Ödenecek Amortisman Giderleri
362.08 Kurum Harcama Payı
362.09 Bina Onarım Katkı Payı
362.10 Akreditasyon Payı
362.99 Ödenecek Diğer Yükümlülükler
363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI
363.01 Aylık Ödenecek Katkı Payları
363.01.01 Sabit Ek Ödeme
363.01.02 Diğer Ek Ödeme
363.01.03 Performans Ek Ödemesi
363.01.04 Mesai Dışı İlave Çalışma Ek Ödemesi
363.01.05 Kurumsal Sözleşme Ücreti Ek Ödemesi
363.02 Yılsonu Karı Üzerinden Ödenecek Katkı Payları
363.03 Sözleşmeli Yönetici Döner Sermaye Katkı Payları
363.03.01 Sabit Ek Ödeme
363.03.02 Sabit Dışı Ek Ödeme
363.09 Diğer Ödemeler
366 MERKEZ HİSSESİ HESABI
366.01 Bakanlık Merkez Hissesi Gelen
366.02 SGK dan Gelen
366.03 Diğer Alacaklar
366.04 Merkez Birimler
368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI
368.01 Vergi ve Fonlar
368.01.01 Gelir Vergisi
368.01.02 Kurumlar Vergisi
368.01.03 Damga Vergisi
368.01.04 Katma Değer Vergisi
368.01.09 Diğer Vergiler
368.02 Sosyal Güvenlik Kesintileri
368.03 Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri
368.03.01 Ödenecek Hazine Hissesi
368.03.02 SHÇEK Payı
368.03.03 Merkez Hissesi
368.03.04 Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
368.09.09 Diğer Yükümlülükler
369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI
369.01 İcra ve Nafaka Kesintileri
369.01.01 İcra Kesintileri
369.01.02 Nafaka Kesintileri
369.02 Kefalet Aidatları
369.02.01 Kefalet Aidatları
369.02.02 Kefalet Giriş Aidatları
369.03 Sendika Kesintileri
369.03.01 Sendika Kesintileri
369.04 Oyak Kesintileri
369.04.01 Oyak Kesintileri
369.04.02 Oyak Konut Kesintileri
369.06 Mahkemece Tedbir Konan Firma Alacağı
369.07 Mahkemece Tedbir Konan Firma KDV si
369.08 Lojman Kesintisi
369.09 Diğer Yükümlülükler
369.09.01 Lojman Kirası
369.09.02 Çeşitli Emanetler
369.09.03 Personelden Diğer Alacaklar
369.09.09 Diğer Yükümlülükler
369.10 Mahkeme veya İcra Takipli Firma Borçları
369.11 Ödenecek İcra ve Diğer Kesintiler
369.12 Mahkeme veya İcra Takipli Firma Borçları Avukat Vekalet Ücreti ve Mahkeme Masrafları
369.13 Asgari Ücret Destek Kesintisi
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI
371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI
372.01 Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları
372.02 Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları
372.03 Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları
372.09 Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları
373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HESABI
379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI
380.01 Gelecek Aylara Ait Kira Gelirleri
380.02 Gelecek Aylara Ait Satış Gelirleri
380.09 Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI
381.01 Personel Ücret Tahakkukları
381.02 Personel Yolluk Tahakkukları
381.03 Diğer Personel Tahakkukları
381.09 Diğer Gider Tahakkukları
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI
391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI
391.01 Hesaplanan KDV Hesabı-%1
391.02 Hesaplanan KDV Hesabı-%8
391.03 Hesaplanan KDV Hesabı-%18
391.99 Diğer Hesaplanan KDV Hesabı
392 DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI
393 MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI
393.01 Merkez
393.02 İşletme
397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI
399 DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI