Sayfa yükleniyor...Lütfen Bekleyin
    Duyurular

Duyurulara ulaşabilir ve duyurular içerisinde arama yapabilirsiniz.

HIZLI ARAMA       Listeyi Getir

Duyuru No Duyuru Tarihi Duyuru Başlığı Duyuru Konusu
0407.11.20162017 YILINDA KODU DEĞİŞEN BÜTÇE HESAPLARI ve 2017 YILINDA KULLANILACAK 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI Link' e tıklayarak 2017 yılında kodu değişen bütçe hesapları ve 2017 yılında kullanılacak 830 Bütçe Giderleri Hesaplarını inceleyebilirsiniz
0326.07.2016KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
 


      Bilindiği üzere, Bakanlığımızın (Muhasebat Genel Müdürlüğü) 20/05/2016 tarihli ve 90192509-140.02-9430 sayılı “Kıdem Tazminatı” konulu yazısında, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin Sayıştay tarafından denetlenmesi sonucunda düzenlenen kamu idaresi raporlarında ve diğer denetim raporlarında, bu idarelerce istihdam edilen işçi statüsündeki personel için kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı tespitinde bulunulduğu, bu durumun bilanço ve faaliyet sonuçları tablolarının hatalı sonuç üretmesine neden olduğu belirtilerek, yapılacak işlemler konusunda açıklamalar yapılmıştı.
      Döner sermayeli işletmelerce yapılacak kıdem tazminatı karşılılıkları konusunda aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.
      Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Hesabın niteliği” başlıklı 311 inci maddesinde; kıdem tazminatı karşılığı hesabının, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve bir yıl içinde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılacağı, “Hesabın niteliği” başlıklı 354 üncü maddesinde de; kıdem tazminatı karşılığı hesabının, belirlenecek esaslar dâhilinde ayrılan bir yıldan uzun vadeli kıdem tazminatı karşılıklarının izlenmesi için kullanılacağı hükmüne yer verilmiş, bu hesapların iyleyişi 312 ve 355 inci maddelerde düzenlenmiştir.
      Buna göre, döner sermayeli işletmelerde işçi statüsünde istihdam edilen personel için ayrılan kıdem tazminatları karşılıklarının izlenebilmesi amacıyla Döner Sermaye Mali Yönetim Sisteminde (DMİS);
      372 - Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı,
      372.01 - Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları,
      372.02 - Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları,
      372.03 - Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları,
      372.09 - Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları,
      472 - Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı,
      472.01 - Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları,
      472.02 - Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları,
      372.03 - Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları,
      472.09 – Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları,
yardımcı hesapları açılmıştır.
      Kıdem tazminatı ile ilgili olarak uygulama birliğinin sağlanması amacıyla söz konusu işlemlere ilişkin muhasebe kayıtlarının aşağıda yer alan açıklamalara göre yapılması uygun görülmüştür.
      1- Döner sermayeli işletmelerde işçi statüsünde istihdam edilen personel için 2015 ve daha önceki yıllarda her bir işçi statüsündeki kişi için ayrılması gereken kıdem tazminatı tutarları, bir liste halinde hizmet yılı ile yıllık kıdem tazminatı tutarının çarpılması suretiyle bulunarak, düzenlenecek ödeme emri belgesi ekine bağlanmak suretiyle geçmiş yıllara ilişkin tahakkuk işlemi yapılacaktır. Sisteme girişler en geç 31.07.2016 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecektir. Söz konusu tahakkuk tutarı, 681 Önceki Dönem Gider ve Zararları Hesabına borç, 472-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına alacak,
      2- 2016 yılı ve sonraki yılların dönem sonlarında, döner sermayeli işletmelerde işçi statüsünde istihdam edilen personel için ayrılacak kıdem tazminatı karşılık tutarları, üretilen hizmetin niteliğine göre 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabına borç, 472-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına alacak,
      3- 472-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabında kayıtlı önceki dönemlere ait tutarların, o yıl için belirlenen kıdem tazminatı tutarı üzerinden güncellenmesi için, kıdem tazminatı güncelleme listesinde yer alan toplam tutar, ilgili birimlerce hazırlanacak ödeme emri belgesi ile 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabına borç, 472-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına alacak,
      4- Daha önceki yıllarda hesaplanarak 472-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına kaydedilmiş tutarlardan, işletme birimlerince izleyen dönemde ödeneceği muhasebe birimlerine bildirilen tutarlar dönem sonlarında 472-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına borç, 372-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına alacak,
      5- Ödenen kıdem tazminatı tutarlarının bir taraftan karşılık ayrılmış kısmı 372-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına, karşılık ayrılmamış bir tutar varsa 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabına borç, ödenecek tutar 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak; diğer taraftan toplam tutar 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak,
yazılması suretiyle muhasebeleştirilecektir.
      Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.
0222.03.2016MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ (DMİS) EĞİTİMİ OTEL BİLGİLERİ ve EĞİTİM PROGRAMI

 Aç        İndir
0114.03.2016DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI ROL ve YETKİLERİDöner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS); Döner sermayeli işletmelerin bütçe, muhasebe, harcama, personel, taşınır, vezne ve vezne mutemedi işlemlerini bir mali işlem süreci bütünlüğü içerisinde kapsayan, veriye dayalı karar verme süreçlerini destekleyen bir sistemdir. DMİS kapsamında işlem yapan personeller; döner sermaye işlemlerinin farklı bölümlerinde veya işletmenin muhasebe işlemlerini yürüten muhasebe servislerinde farkı yetkilerde görev yürütmektedirler.
Döner sermaye mali işlemlerini yürüten personellere, aşağıda belirlenen açıklamalara göre kendi görev ve yetkilerine uygun rol ve yetki tanımlamaların yapılması gerekmektedir.
Personel sayısının yetersiz olması nedeniyle aşağıda belirtilenlerin dışında birden fazla rol ve yetki verilmesi istenen personel ve bu personele verilmesi istenen yetkiler Muhasebe Yetkisi tarafından ilgili Personelin T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı ve istenen rol ve yetki bilgilerini içerecek şekilde Sorun İletme yoluyla merkezden talep edilecektir.
İşletmenin muhasebe servisinde muhasebe yetkilisinin sorumluluğunda çalışmayan hiçbir personele Muhasebe Yetkilisi, Muhasebe Onay Yetkisi, Muhasebe Veri Giriş Yetkisi ve Veznedar yetkisi verilemez.

DÖNER SERMAYE MUHASEBE BİRİMİNDE ÇALIŞAN PERSONEL ROL VE YETKİLERİ
MUHASEBE YETKİLİSİ: İşletmenin muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu personel olup bir işletmede tek bir tane muhasebe yetkilisi rolü verilebilir. Muhasebe yetkilisi döner sermaye işletmesinin işletme ve muhasebe birimi dahil tüm birimlerinde çalışan personelin, bu yazısı çerçevesinde, hangi yetkide olacağını belirler.
Muhasebe Yetkilisi olanlara (Yönetim Bilgi Sistemi Yetkisi) dışında başka bir rol tanımlanması yapılamaz.
MUHASEBE ONAY YETKİSİ: Yetki devri kapsamında muhasebe yetkilisi tarafından muhasebe işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak ödeme yetkisi verilen ve muhasebe işlemlerinde fişleri onaylama yetkisini kullanan ve muhasebe servisinde çalışan personeldir.
Muhasebe Onay Yetkisi olanların (Yönetim Bilgi Sistemi Yetkisi) dışında başka bir rol tanımlanması yapılamaz.
MUHASEBE VERİ GİRİŞ YETKİSİ: Döner Sermaye işletmesinin muhasebe işlemlerini yürütmek üzere muhasebe servisinde çalışan ve mali işlemlerle ilgili veri giriş yetkisi olan ve muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan personeldir.
Muhasebe Veri Giriş Yetkisi olanlara başka bir rol tanımlanması yapılamaz.

VEZNEDAR: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan personel.
Veznedar Yetkisi olanlara başka bir rol tanımlanması yapılamaz.
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ YETKİSİ: Veriye dayalı karar verme süreçlerini desteklemek amacıyla yetki kapsamındaki işletmelerin ayrı ayrı yada konsolide mali verilerine ulaşmaya imkan veren yetkidir. Yönetim Bilgi Sistemine YBS Modülünden YBS (internet) seçilerek giriş yapılır.
MUHASEBE YETKİLİSİ (OGM): DMİS kapsamında muhasebe veri giriş ve onay işlemi yapma yetkisi olamayan sadece ilgili işletmelerin mali verilerini görebilme yetkisi verilen personeldir.
Muhasebe Yetkilisi (OGM) olanların (Yönetim Bilgi Sistemi Yetkisi) dışında başka bir rol tanımlanması yapılamaz.
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNDE ÇALIŞAN PERSONEL ROL VE YETKİLERİ

İŞLETME VERİ GİRİŞ YETKİSİ: Döner sermaye işletmelerinde çalışan personelin mali işlemlerle ilgili giriş işlemlerini yürütmek üzere verilen yetkidir.
İşletme Veri Giriş Yetkisi olanlara başka bir rol tanımlanması yapılamaz.

TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ: Döner sermaye işletmelerinde harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevliler,
İşletmelerde Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi olanlara başka bir rol tanımlanması yapılamaz.
MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMEDİ: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan ve tahsil ettiği para ve değerleri işletmenin banka hesabına yatıran veya veznedara teslim eden personel.

Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Yetkisi olanlara başka bir rol tanımlamasına gerek yoktur.

PERSONEL İŞLEMLERİ YETKİSİ: Döner sermaye işletmeleri bütçesinden maaş/ücret alan personelin veri girişlerini yapmak üzere görevlendirilen personeldir.
Personel İşlemleri Yetkisi olanlara başka bir rol tanımlanması yapılamaz.

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ YETKİSİ: Veriye dayalı karar verme süreçlerini desteklemek amacıyla yetki kapsamındaki işletmelerin ayrı ayrı yada konsolide mali verilerine ulaşmaya imkan veren yetkidir. Yönetim Bilgi Sistemine YBS Modülünden YBS (internet) seçilerek giriş yapılır.